Novinky

Silnice I/20

Úprava křižovatky má povolení

22. 7. 2022
V režimu společného stavebního a územního řízení probíhá příprava stavby "I/20 Životice, křižovatka se silnicí II/188". Krajský úřad Plzeňského kraje vydal 19. 7. 2022 Společné povolení pro stavbu. Během ní dojde ke změně situování křižovatky do vhodnějšího místa s ohledem na geometrické uspořádání křižovatky a rozhledy na křižovatce. V současnosti je dopravní situace řešena dvěma stykovými křižovatkami od sebe vzájemně odsazenými cca 30 m, situovanými cca 80 m za horizontem silnice I/20. Kromě špatného umístění křižovatek jsou vedlejší komunikace na hlavní komunikaci
I/20 připojeny pod nevyhovujícími ostrými úhly. Současná situace znemožňuje bezpečné požadované rozhledy z vedlejších komunikací na hlavní silnici. Silnice I/20 bude upravena v délce cca 450 metrů a silnice II/188 v délce zhruba 495 m. Realizace stavby bude rozdělena na tři etapy. Snahou bude minimalizování dopravních omezení tak, aby byl v maximální možné míře zachován průjezd řešenou lokalitou. ŘSD počítá se v příštím roce vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby, kterou plánuje poté zahájit v roce 2024.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2022 Ředitelství silnic a dálnic ČR