Novinky

Silnice I/20

Kraj zamítl odvolání

27. 6. 2022
Krajský úřad Plzeňského kraje (Odbor regionálního rozvoje) rozhodl ve věci odvolání vůči vydanému územnímu rozhodnutí ke stavbě "I/20 Losiná, obchvat". Odvolání proti územnímu rozhodnutí Magistrátu města Plzně (Odboru stavebně správního) vydaného 8. 11. 2021 podaly tři osoby. Krajský úřad 
odvolání zamítl. Znamená to tedy, že rozhodnutí o umístění stavby je pravomocné. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se nelze odvolat, takže příprava stavby může pokračovat dalšími kroky. Trasa 5420 m dlouhé komunikace bude nyní zanesena do katastru nemovitostí. Lze také dokončit dokumentaci pro stavební povolení. Stavba by měla být zahájena v roce 2025.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2022 Ředitelství silnic a dálnic ČR